Módosult a 272/2014. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 264. számában (2020. november 30.) megjelent a Kormány 533/2020. (XI. 30.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosítás (kiegészítés) a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó részletszabályokat építi be a rendeletbe.

A rendelet 2020. december 1-jén hatályba lépett.

A jogszabály letölthető innen.

Hatályát veszti a 320/2015. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 233. számában (2020. október 29.) megjelent a Kormány 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelete a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A 320/2015. Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2021. január 1-jén hatályát veszti. Átmeneti szabályként mától (2020. október 30.) új ellenőrzési eljárás nem kezdeményezhető, és azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében, amelyekre vonatkozóan még nem kezdeményezték az R1. szerinti ellenőrzést, az ajánlatkérőt nem terheli a 6. § (1) bekezdésében, a 13/A. §-ban, a 15. §-ban és a 18. §-ban meghatározott ellenőrzés kezdeményezésének kötelezettsége. Az érintett szervezeteknek nem kell teljesíteniük az R1. szerint fennálló azon adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek határideje 2020. december 31. napja. Az R1. rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében, amelyek ellenőrzését 2020. október 29-ét megelőzően kezdeményezték, azzal az eltéréssel, hogy azokban az ellenőrzési eljárásokban, amelyekben még nem került sor az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítására, az ellenőrzés az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállításával lezárul, és az ajánlatkérőt az így lezárult ellenőrzéssel érintett közbeszerzések esetén nem terheli a 12. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség.

A rendelet letölthető innen.

Nem változnak a nemzeti értékhatárok 2021-ben

A Magyar Közlöny 170. számában (2017. július 15.) megjelent a 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről. A törvény 74. §-a tartalmazza a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig hatályos közbeszerzési értékhatárokat.

A nemzeti értékhatárok a hatályos értékekhez viszonyítva nem változnak.

A törvény (a mellékletek nélkül) letölthető innen.

Július 22-én és augusztus 1-jén is módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 168. számában (2020. július 14.) megjelent a 2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról, valamint a 2020. évi LXXXI. törvény egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről.

A 2020. évi LXXVI. törvény 97. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 31. § (3) bek-ét és a 198. § (1) bek-ét. A módosítás 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

A 2020. évi LXXXI. törvény 18-20. §-ai módosítják a Kbt. 3. § 28. pont a) alpontját, valamint kiegészítik a Kbt-t az 5. §-a (3) és (5) bek-sel, valamint 197. § (20) bek-sel. A módosítás 2020. július 22-én lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Módosul a 44/2015. és a 40/2017. MvM rendelet

A Magyar Közlöny 153. számában (2020. június 26.) megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosítása – többek között – a hirdetménymintákat érinti.

A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet egyik jelentős módosítása, hogy az EKR rendszerhasználati díjakat ezentúl áfa terheli.

A módosítások többsége 2020. július 1-jén lép hatályba. Az áfa-változás 2020. július 27-étől lesz hatályos.

A jogszabály letölthető innen.